مقالات بورس و بازار سرمایه - کرمان

ماهتاب گستر دارایی ارزشمند کرمان

اهمیت ماهتاب گستر در پرتفو کرمان
چهارشنبه، 1400/3/26

چرا کرمان بیشتر یک سهم نیروگاهی است تا ساختمانی یکی از مهمترین شرکتهای پرتفوی سرمایه گذاری شرکت کرمان شرکت آریان ماهتاب گستر است که مالکیت 22.2 درصدی آن در اختیار هلدینگ کرمان است. کرمان به واسطه ی زیر مجموعه های نیروگاهی ماهتاب گستر نظیر نیروگاه های شوباد و کهنوج و کاسپین بیشتر یک سهم با ماهیت نیروگاهی می باشد. البته کرمان سرمایه گذاری های قابل توجهی در حوزه ی ساختمان در قا...

علیرضا زارع

1 صفحه 1 نتیجه